Polityka przetwarzana danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni (81-538 Gdynia).

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl lub na adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia.

Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w następujących celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gdyńskiego Centrum Sportu,
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gdyńskiemu Centrum Sportu,
  4. w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody w ceku wskazanym przy udzielaniu zgody.

Dane te będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Przetwarzane przez Gdyńskie Centrum Sportu dane osobowe mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych z Gdyńskim Centrum Sportu oraz dostawcom rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gdyńskie Centrum Sportu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa.

W przypadku powzięcia przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Gdyńskim Centrum Sportu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu a także nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiącą realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, otrzymają Państwo każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.