Deklaracja dostępności

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa (z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia) reprezentowaną przez dyrektora Przemysława Daleckiegozobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu (GDYNIASPORT.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Serwis nie zawiera dodatkowych skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Urbaniak, m.urbaniak@gdyniasport.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 622 35 74 (nr wewnętrzny 32). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Dojście do budynku możliwe jest dwoma wejściami dostępnymi od ul. Olimpijskiej, z czego jedno jest drogą prowadzącą na parking. Dojazd wózkiem inwalidzkim możliwy jest jedynie wejściem pieszym od strony ul. Olimpijskiej. Wejście i wjazd do budynku możliwe są jednym wejściem umieszczonym centralnie.

Sekretariat znajduje się na końcu lewego korytarza na pierwszym piętrze. Do piętra korytarza prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Osoba niepełnosprawna może uzyskać wsparcie pracownika znajdującego się na parterze, który przyprowadzi pracownika funkcyjnego. W godzinach od 15.00 do 8.00 wszelkich informacji oraz pomocy udzielić może portier, którego stanowisko znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku. 

W budynku znajdują się dwie toalety. Pierwsza z nich znajduje się znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza. Dwie toalety znajdują się na piętrze w centralnej części korytarza. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w najbliższej odległości do wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Jest możliwe skorzystanie z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Dodatkowe informacje dla użytkowników niepełnosprawnych

Strona internetowa www.gdyniasport.pl została zbadana przy pomocy ogólnodostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że spełnia ona wymagania związane z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) w 97.4%.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Twórcy strony zadbali o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w witrynie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Serwis wyposażony został w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmianę wielkości czcionki; zmianę kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Osoby publikujące teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Grafiki oraz zdjęcia w serwisie winny mieć zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.